Uncategorized

Een grondige herziening van Ursel-dorp

Het hertekenen van de omgeving van onze zo geliefde dorpskern mag gerust historisch genoemd worden. Vandaar dat we enerszijds het voorstel vanwege onze verkozen gemandateerden in detail willen toelichten, en anderszijds duidelijkheid wil brengen over de inspraak en participatie die door de verkozenen van het volk aan de Urselnaren in 2021 wordt geboden.

Veel lees- en participatieplezier gewenst !!

=================================================================================

Bron : Ursel Bovenal 2020

Het was reeds eerder aangekondigd, en sedert 1 februari ook in eenieders brievenbus (via TotAalter) : de bestemmingen van delen van ons dorp moeten anders, en dus wordt er werk gemaakt van een nieuwe versie van een zogenaamde “Ruimtelijk UitvoeringsPlan Ursel Dorp”.

Dus wat de spelregels/bouwvoorschriften zullen worden (bijvoorbeeld het aantal bouwlagen, bouwdiepte, bouwhoogte, gevelopbouw van appartementen) is het onderwerp van een RUP.

Er was reeds een “RUP Ursel Dorp” goedgekeurd op het einde van één van de allerlaatste gemeenteraadszittingen van Knesselare (2018). Dit verhaal brachten we reeds als onderdeel van het recente interview met Herlinde Trenson (zie hier) :

In Ursel herbekijken we momenteel de site rond Ursel-centrum : de pastorij, de parking, en huis en tuin van voormalig dokter Akkerman, de hoek tussen Eekloseweg en Urseldorp, en een stukje van de RozeStraat (zie tekening hieronder). Het ontwerpplan dat eind 2018 door Knesselare werd goedgekeurd werd begin 2019 door Aalter on-hold gezet, met als bijkomende opdracht dat dit moest worden uitgebreid. We willen het dorpscentrum versterken qua natuur, dus denken we niet noodzakelijk aan appartementen enerzijds.

Anderszijds willen we bij het binnenrijden van Ursel meer dan nu het gevoel creëren dat je een dorp binnenrijdt. Hiertoe is ook het aspect mobiliteit cruciaal. Zwaar verkeer vanuit Aalter-brug dat naar Eeklo moet hoort om te rijden via Maldegem (N44) en visa versa (zie ook link). Dit verkeer weren en de nodige infrastructuur uitwerken is dan ook het uitgangspunt.

Als beleid werken we aan een ontwerp rond een visie die reeds eerder afgetoetst is via Ursel in Zicht en voormalige gemeenteraad Knesselare. Met het volledige concept komen we naar een infomoment voor de inwoners. Participatie is belangrijk maar als beleid moet je eerst met een ontwerp komen om tot realisatie te komen, zodat we gericht kunnen bijsturen…

De afstemming met Ursel in Zicht waarvan hierboven sprake is verwijst naar de periode 2009-2010 waarin een dorpsontwikkelingsplan werd opgesteld. Hierbij werd dorpsontwikkelaar Wim Pira voor een heel jaar aangesteld (zie link) om een burgerparticipatietraject te begeleiden. Daarbij kwamen de zones die nu onderdeel uitmaken van het huidige RUP reeds ter sprake. Ook deze historische resultaten nemen we mee bij de bespreking van het nieuwe voorstel vanwege het gemeentebestuur (zie link).

Het vernieuwde voorstel : startnota

In deze paragraaf nemen we de startnota onder de loepe.

 

Zone 1 : Kerk, Pastorie, parking, en huis dokter Akkerman

Startnota :

Urseldorp bestaat uit een zeer charmant plein. Het is belangrijk dat dit historische hart zijn karakteristieke sfeer behoudt. Dit kan door het behouden en versterken van de beeldbepalende panden en groenelementen rond en op dit plein.

Ook de pastorie met publieke ruimte ervoor, die momenteel voornamelijk gebruikt wordt als parking, heeft veel mogelijkheden. Het specifieke karakter van Urseldorp zou doorgetrokken kunnen worden tot de zone rondom de pastorie. Hierdoor wordt het centrumgebied van Ursel vergroot. Door de aanwezigheid van de trage weg in combinatie met de groenelementen van de tuin van de dokterswoning biedt deze ruimte veel potentieel.

Binnen de site zouden zowel één- als meergezinswoningen kunnen ontwikkeld worden, dit met respect voor het behoud van de waardevolle bomen, het behoud van de voormalige dokterswoning en de realisatie van publiek groen.

Persgroep Ursel :

Het behoud van de pastoriewoning als beeldbepalend element (dit is geen beschermd monument, maar staat wel op de lijst van onroerend erfgoed) staat niet uitdrukkelijk vermeld, hoewel elders in het document wordt aangegeven dat dit wel een belangrijk aspect is qua uitzicht :

Startnota :

Er zijn enkele beeldbepalende elementen die belangrijk zijn voor de belevingswaarde van Ursel. Zo vormt de zichtas die ontstaat vanop de Eekloseweg naar het beeldbepalend en erfgoedwaardig pand Villa Maria in combinatie met de pastorie een belangrijk element.

Dorpsontwikkelingsplan Ursel 2010 :

Zone 2 : Vleeswaren De Keyser en aanpalende eigendommen

Startnota :

Aan de kant van de Rozestraat en langs beide zijden van de Schaperstraat kunnen mogelijks op de plaats van de huidige bedrijfsgebouwen een aantal meergezinswoningen worden opgericht. 

In tweede bouworde is er misschien ruimte voor een aantal eengezinswoningen, dit met respect voor de privacy van de woningen gelegen langsheen de Priesteragelaan.

Over het woonprogramma zal grondig moeten worden nagedacht. Welke doelgroepen zouden een plaats moeten krijgen, waar zit de behoefte in Ursel ? Het totale programma laat mogelijks een 60-tal woonentiteiten toe, afhankelijk of er ook nog andere functies voorzien worden. Ondergronds parkeren zou best de norm worden.

Naast wonen zijn er mogelijks nog andere, met het wonen verweven functies aanvaardbaar? Welke functies zouden hier op hun plaats zijn?

De huidige verharding (parking), ten oosten van de Schaperstraat, maakt best plaats voor een publiek park.

Persgroep Ursel :

Het was al vele malen eerder aangekondigd dat de site Vleeswaren De Keyser zou verdwijnen uit Ursel (zie link en link). Een omwonende kan zich eigenlijk niet anders herinneren dan dat er sprake van was dat Vleeswaren De Keyser uit de Rozenstraat zou verdwijnen… Voor zover we weten is er nog een milieuvergunning tot 2040 ? Hoe dan ook is dit een zonevreemd bedrijf, en de beschikbare ruimte teruggeven naar de oorspronkelijke bestemming “woonzone” lijkt voor de hand te liggen.

Er wordt voorgesteld om hier 60 woonentiteiten (veelal appartementen) te voorzien, aangevuld met eventueel nog andere functies. Het is nu aan de Urselnaren om hieromtrent met voorstellen te komen !! Bouwhoogte, bouwstijl, co-housing, … In een volgende paragraaf lichten we toe op welke manier we voorstellen mogen overhandigen.

Dorpsontwikkelingsplan Ursel 2010 :

Zone 3 : Doortocht Eekloseweg

Startnota :

Door een herprofilering  van de  as kan zowel de barrièrevorming als de verkeershinder aangepakt worden. Het toevoegen van groenelementen, een doordachte materiaalkeuze en het voorzien van de nodige ruimte voor de zwakke weggebruiker kan de doortocht een andere invloed geven ten aanzien van Ursel.

Dorpsontwikkelingsplan Ursel 2010 :

Het vernieuwde voorstel : proces-nota

Bovenstaande ingrepen impliceren een vrij brede insteek voor het dorp, en participatie van de Urselnaren bij het beslissingsproces is dan ook zeker op zijn plaats. Laten we even kijken hoe burgerparticipatie in 2021 is voorzien door het gemeentelijk bestuur.

Uit proces-nota RUP Ursel Dorp

Raadpleging van het publiek

Een wakkere mede-burger merkte het op via aalter.be, en via de facebook-pagina van Ursel in Zicht (zie link) kwamen we met zijn allen op 20/1/2021 te weten dat het openbaar onderzoek loopt van 15/1/2021 tot 15/3/2021. De publieke gemeentelijke communicatiekanalen traden op 1/2/2021 in werking, wanneer het openbaar onderzoek dus reeds meer dan 2 weken lopende was.

De eigenaars en inwoners van de huizen die tot zone 2 behoren werden vooraf niet betrokken noch geïnformeerd, en raakten dus ook via bovenstaande kanalen op de hoogte. Achteraf bekeken zou het hier om een foutje gaan in de startnota, en behoren de omliggende woningen alsnog niet tot zone 2.

In deze raadpleging-periode is 1 info-sessie voorzien op 11/2/2021 (oorspronkelijk was deze voorzien in het auditorium van Aalter per inschrijving, maar nadien werd besloten om die virtueel te laten doorgaan tgv corona). Via deze ene info-sessie wordt voldaan aan de wettelijk minimale voorwaarden omtrent burgerparticipatie.

Dit is voor zover bekend ook het enige gezamenlijke burgerparticipatie-moment wat oorspronkelijk was voorzien waarop we zowel informatie zullen krijgen, als vragen mogen stellen, en al dan niet suggesties kunnen aanleveren. Daarnaast blijft de mogelijkheid bestaan om rechtstreeks en in alle beslotenheid met stedenbouw, bestuursleden, of Ursel in Zicht in contact te treden. Wegens het virtueel karakter (corona) van deze info-sessie zal men zich echter beperken tot het geven van informatie enerszijds, en het stellen van vragen via chat anderszijds. Antwoorden zullen via mail worden behandeld. Er blijft geen enkele mogelijkheid tot gezamenlijke interactiviteit over.

Echt samenzitten in kleine werkgroepjes (Urselnaren onder begeleiding van experten) zit er dus niet in, noch rest er veel tijd voor een brede bevraging van de bevolking. Het is genoegzaam bekend dat voor vele mensen zo’n info-vergadering niet de meest ideale manier is om hun mening of idee te uiten, en al zeker niet om op gezamenlijke wijze constructief tot ideeën en oplossingen te komen. Zou het eindresultaat van een collectieve participatieve benadering geen beter resultaat opleveren, en op zijn minst breder gedragen worden ?

Zijn er alternatieve participatie-methodes voorhanden ? De VVSG reikt enkele mooie voorbeelden aan (zie link). Vooral de case omtrent de ‘dorpsweide’ in deelgemeente Gottem (Deinze – 2012) springt in het oog, met volgende uitspraken van burgemeester Jan Vermeulen (zie link) :

We merken dat mensen veel verder durven gaan dan wij ooit dachten. Ze komen met verrassende ideeën : als je daar de straat knipt kunnen we toch een fietspad leggen.

We zijn geëvolueerd van klassieke info-vergaderingen waar we ‘beslist beleid’ presenteren, tot de ‘wit-blad’ methode waar we van 0 beginnen.

Ik denk dat politici in participatieverbanden heel terughoudend en bescheiden moeten zijn : laat het van de mensen komen !! Er zit veel meer wijsheid in de mensen dan dat politici meestal denken…

Bron : Participatiemogelijkheden in het decreet “lokaal bestuur” (Prof. Frankie Schram)

In het dossier RUP Ursel Dorp wordt in 2021 voor de meest beperkte en beperkende vorm van burgerparticipatie gekozen dewelke wettelijk is toegestaan.

En daarna ?

Na afsluiting van de publieke raadpleging volgen nog tal van stappen die buiten de bevolking om lopen, tot een voorstel-RUP wordt onderworpen aan een openbaar onderzoek. In een periode van 1 maand mag eenieder dan bezwaren indienen over aspecten van het dan voorliggende voorstel. Deze bezwaren worden daarna beoordeeld door het bestuur van de gemeente.

 

Conclusie

Hier ligt een pracht van een kans om ons mooie dorp nog te verbeteren, die we met zoveel mogelijk handen zouden moeten kunnen aangrijpen. Het is ons op dit moment echter niet gegund die handen in elkaar te slaan om vanuit overleg met mede-burgers tot gezamenlijke bedenksels te komen.

 

Categorieën:Uncategorized

Getagd als:

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s