Uncategorized

Een ongewoon gesprek met god : Herlinde Trenson

In de artikel-reeks “Een ongewoon gesprek met god” laten we de democratisch afgevaardigden van Ursel ruim aan het woord. Met de titel van deze reeks verwijzen we enerzijds naar de wereldberoemde boekenreeks uit de jaren ’90, en anderszijds naar het feit dat onze afgevaardigden behoorlijk belangrijke en ingrijpende beslissingen kunnen en mogen nemen in onze naam en in het algemeen belang.

Dit artikel is het verslag van een uitvoerig en openhartig interview met Herlinde Trenson (CD&V) over haar politiek engagement in een Urselse context.

Geboren en getogen in het centrum van Ursel groeide Herlinde op in de ouderlijke bakkerij en voedingswinkel gelegen daar waar nu café Den Tyto wordt uitgebaat. Al jong hielp ze mee in de winkel, en bracht de leveringen huis aan huis. Het contact met mensen van het dorp lag en ligt haar dan ook nauw aan het hart.

Urseldorp  anno jaren 70 : kerkhof nog rond kerk, auto’s op ‘t dorp, links spaarkas Bauwens, rechts Bakkerij Trenson – Café Roelandts – Drukkerij Verstraete – Electro Munters.

Veel te vroeg heeft ze afscheid moeten nemen van haar moeder (50j), en ook van haar vader.

Na een intense zorgperiode voor haar jonge gezin ging ze uit werken bij onder meer Vleeswaren De keyser (Ursel) en Country Chef (Aalter), tot haar politieke bezigheden te veel van haar tijd begonnen op te eisen.

Echtgenote van Koen Andries, mama van Athàlie (huisarts – gehuwd met Haico De Smul) en Julie. Julie vraagt met haar mentale beperking een grote zorg van alle gezinsleden, die we samen opnemen. Haar gulle lach en haar sociale nieuwsgierigheid maakt dat ze graag meegaat naar de vele activiteiten op het programma.

Sedert 1994 is Herlinde gemeenteraadslid en vanaf 2006 schepen (Knesselare).

Momenteel is Herlinde schepen van Aalter, bevoegd voor :

  • cultuur en toerisme
  • economie
  • bibliotheken
  • patrimonium en erfgoedbeleid (gebouwen)
  • citymarketing en IncubAalter

Wat is de drijfveer voor uw politieke engagement ?

Mijn voeling met Ursel heeft er indertijd voor gezorgd dat ik in 1994 op een verkiezingslijst ben terechtgekomen. De fusie van 1976 was nooit echt goed verwerkt geraakt in Ursel. Tussen Knesselare en Ursel ligt niet alleen letterlijk een bos en een grote baan, maar  was er figuurlijk een groot verschil in mentaliteit. Ursel heeft verhoudingsgewijs meer landbouw en natuur, waar Knesselare meer industrieel is en dus eerder bestond uit twee-verdieners. Iemand met draagvlak vanuit Ursel was ook meer dan welkom.

Men heeft mij toen dikwijls bekeken als iemand die ‘overliep’ naar Knesselare. Ik ben er echter voor gegaan vanuit het moto “if you can’t beat them join them”. Verandering van binnenuit, dus.

Momenteel stel ik vast dat de fusie met Aalter door Ursel rustig wordt beleefd. Dat zie ik veel minder in Knesselare, waar een gevoel heerst van “het is al voor Aalter en niets voor ons”. Een gevoel dat ik begrijp en herken vanuit Ursel,  maar waar ik bij ondervinding van weet dat vooral  een rechtstreekse goede communicatie veel kan oplossen. Een getouwtrek via sociale media hoort daar voor mij niet bij en doe ik niet aan mee. Maar een persoonlijk gesprek ga ik nooit uit de weg.

Wat zijn de verschillen tussen ‘Schepen in Knesselare’ en ‘Schepen in Aalter’ ?

In Knesselare hadden we een veel minder uitgeruste equipe. Als schepen stonden we meer samen met onze medewerkers in voor sommige uitvoeringen. Last minute bijsturingen konden, maar waardoor ook veel tijd kon verloren gaan. Door de overheid werden  gedurende de jaren ook meer taken naar het lokale toegewezen. Met een beperkte equipe kwamen veel uitvoeringsbesluiten bij dezelfde mensen terecht, waardoor uitvoering op zich bleef wachten.  Deze manier van werken is niet houdbaar in een grote organisatie.

In Aalter is de structuur, organisatie, procedures allemaal veel efficiënter en professioneler opgezet. Het begint vanuit een weloverwogen visie en doelstellingen vanuit het college. Een goede aansturing van bevoegde schepen samen met een nauwe samenwerking met de medewerkers is belangrijk om via acties tot de uitgezette doelstellingen te komen. Deze acties worden voorbereid en ter beslissing voorgelegd aan het college.  De algemeen directeur samen met het managementteam stuurt een professionele administratie aan. Samen zorgen ze voor de uitvoering van beslissingen. Eens een beslissing genomen wordt, komen we er niet meer op terug.

Welke stenen heeft U reeds kunnen verleggen ?

Tot hiertoe was mijn voornaamste focus het toerisme. Dit wordt niet gezien als prioritair beleidsdomein. Nochtans zijn we in Aalter een grote speler. Met onze 56 506 overnachtingen zijn we koploper in het Meetjesland en prijken we op de 8ste  plaats binnen Provincie Oost-Vlaanderen.

Als we de cijfers analyseren dan blijkt echter dat 54 % hier niet komt voor het recreatieve maar beroepshalve. Tussen diegenen die komen voor het recreatieve, blijken dat de meesten hier komen voor Gent en Brugge te bezoeken. Doelstelling is dan ook om de mensen die hier komen het verrassende, veelzijdige Aalter te ontdekken.

In de praktijk zijn hier weinig budget of medewerkers aan toegekend, maar desondanks kwam Visit Aalter tot stand (https://www.aalter.be/visit). Het digitale luik werd versterkt door een gratis brochure en fiets- en wandelkaart. Elke dorpskern krijgt hierbij een eigen wandelroute, en is er de Aalterse 8- fietsroute doorheen Aalter. De eigenheid en beleving van de verschillende dorpskernen is hierbij heel belangrijk. Voor Ursel en Knesselare was dit reeds goed uitgewerkt in het verleden, maar voor de 6 andere woonkernen blijkt dit meer werk in te houden.

Daarenboven zijn we gestart om ook meer in te zetten op digitalisatie. Naast het  luik Visit  binnen de Aalter App, zetten we ook in de Ergoed App. Dat hebben we samen met Comeet uitgewerkt voor wat het Kasteel van Poeke betreft (zie deze link). Het is de bedoeling om dit verder uit te breiden over al onze Erfgoed sites. Toerisme en erfgoed gaan hand in hand, en hebben een belangrijke lokale economische impact.

Ons erfgoed blijft het DNA van onze dorpen ! Waar vroeger de leerkrachten van onder de kerktoren kwamen en de verhalen mondeling doorgaven, zijn het nu leerkrachten die niet meer hier geboren en getogen zijn. Ons verleden wordt niet meer doorgegeven. Kinderen kennen hun dorp te weinig ! Denk maar aan het verhaal rond de scheve zeven, of de schuilkelder onder het vliegplein, enzovoorts. Hierbij zullen we aandacht hebben voor dorpsverhalen, én daar zeker ook onze kinderen maar ook de leerkrachten bij betrekken.

Ook voor cultuur zijn we de digitale wereld ingedoken . Tijdens volle corona-crisis hebben we gedurende enkele maanden een virtuele tentoonstelling gerealiseerd. Zie www.aalter.be/kunstinuwkot. Hierbij hebben we een 70-tal Aalterse kunstenaars rond dit project kunnen scharen. Een initiatief dat niet alleen gesmaakt werd, maar wat voornamelijk ook doet nadenken naar toekomst of een virtuele expo een teaser kan zijn naar een fysieke expo.

Er werd zelfs een nieuwe vorm van kunst gemaakt ! Zo lanceerde Paul De Doncker bij 200 schetsen van handen een nieuwe virtuele vorm : https://www.aalter.be/paul-de-doncker. Een ander voorbeeld is Kenny Belaey die zijn 2 hobby’s trialbike en schilderen combineert : https://www.aalter.be/kenny-belaey.

Zijn er ‘speciallekes’ die U bijblijven ?

Het initiatief rond de zogenaamde “speelzak voor horecazaken uit Ursel” uit een vorige beleidsperiode. Dit werd aangeboden aan alle restaurants en café’s, en bevat een ruime combinatie aan kleurboekjes, stiften, gezelschapsspelletjes, etc.

Ik heb echter kunnen vaststellen dat het nauwelijks gebruikt wordt. Mijn conclusie is dat dit project niet wordt gedragen omdat het onvoldoende is doorgepraat met degenen die het aanbelangt. Er is overleg geweest naar het principe van de zak, maar niet naar inhoud. En net dit laatste ging verkeerd. Als beleid horen we een kader te scheppen, en waar nodig kan je daarbinnen bijsturen via inspraak.

Welke zijn Uw doelstellingen tegen het einde van deze legislatuur ?

Voor het domein toerisme wil ik vooral inzetten op enerzijds beleving en digitalisatie, anderzijds op uitbouwen lokaal netwerk horeca en initiatiefnemers,  zodat we samen kunnen inzetten op meer recreatieve bezoekers na hun bezoek nog een keer terugkeren. Ik nam het  initiatief  naar de provincies Oost- en West- Vlaanderen om verder te kijken dan onze huidige landschappen Bulskampveld en Drongengoed. De landschappen lijken sterk op mekaar en ik geloof in de meerwaarde om deze samen uit te bouwen en te promoten. Vanuit de vele gesprekken werd vanuit beide provincies West – en Oost-Vlaanderen het initiatief genomen om het strategisch project “Mozaiek Landschap ‘tussen Gent en Brugge” in te dienen. Een project waar ik mee aan de kar wil blijven trekken. Aalter maar vooral Ursel ligt hiervoor perfect gepositioneerd

Voor wat het domein economie betreft streef ik vooral naar de verdere uitwerking van onze KMO-zones waarbij duurzaamheid en goede bereikbaarheid de belangrijkste pijlers zijn. De (veilige) bereikbaarheid met de fiets is daar een voorbeeld van. Sowieso werk ik rond duurzaamheid nauw samen met voorzitter Ally, en is het beleidsdomein lokale economie gedragen door schepen Verleyen.

(nvdr : wie zich wil vestigen op KMO-zone Woestijne kan terecht op http://www.duurzaamsamenwerkenaalter.be/nl/woestijne).

Daarenboven wil ik  Aalter krachtig in de markt zetten samen met mijn collega’s zoals bv de lokale ondernemers ondersteunen via een gerichte promotie van het winkelen in eigen gemeente en het gebruik van de korte keten.

IncubAalter is eigenlijk nog niet echt van start gegaan (zie link). De bedoeling is dat startende ondernemers zonder al te veel beginkapitaal hun idee vorm kunnen geven.

Vanuit het domein cultuur is het nieuwe kunstencentrum ArtA’A mijn voornaamste zorg.  Maar ook de inventarisatie rond de kunstwerken in Aalter, en het ontsluiten van allerlei verhalen. Dat is niet alleen een meerwaarde voor onze inwoners, maar dit alles zal dan weer meehelpen om de beleving te vergroten voor toerisme.

Vanuit Comeet (zie link) wordt daarenboven ook voorbereidend werk geleverd om een inventaris aan te leggen van muziekgroepjes van lokale bodem.

Het domein patrimonium komt in Aalter neer op 101 gebouwen. Dat betekent een permanent opvolgen naar optimaal gebruik, herbruikbaarheid, en beslissen wat met gebouwen moet gaan gebeuren. In Ursel hebben we momenteel 7 gebouwen : de pastorij/bibiliotheek, kinderopvang Oscar Pluis, feestzaal Katerhoek, sportcentrum Onderdale, jeugdlokalen Middelweg65, schuilkelder, en de kerk. Dat biedt een goede basis cultuur-, sport- en jeugdinfrastructuur, en waar nodig zijn hier gedurende de legislatuur nog enkele werken gepland. Maar naar optimalisatie staan we voor aankoop Reinaertzaal waarbij we kinderopvang Oscar Pluis en bib Ursel een nieuw onderdak krijgen.

In Ursel herbekijken we momenteel de site rond Ursel-centrum : de pastorij, de parking, en huis en tuin van voormalig dokter Akkerman, de hoek tussen Eekloseweg en Urseldorp, en een stukje van de RozeStraat (zie tekening hieronder). Het ontwerpplan dat eind 2018 door Knesselare werd goedgekeurd werd begin 2019 door Aalter on-hold gezet, met als bijkomende opdracht dat dit moest worden uitgebreid. We willen het dorpscentrum versterken qua natuur, dus denken we niet noodzakelijk aan appartementen enerzijds.

Anderszijds willen we bij het binnenrijden van Ursel meer dan nu het gevoel creëren dat je een dorp binnenrijdt. Hiertoe is ook het aspect mobiliteit cruciaal. Zwaar verkeer vanuit Aalter-brug dat naar Eeklo moet hoort om te rijden via Maldegem (N44) en visa versa (zie ook link). Dit verkeer weren en de nodige infrastructuur uitwerken is dan ook het uitgangspunt.

Als beleid werken we aan een ontwerp rond een visie die reeds eerder afgetoetst is via Ursel in Zicht en voormalige gemeenteraad Knesselare. Met het volledige concept komen we naar een infomoment voor de inwoners. Participatie is belangrijk maar als beleid moet je eerst met een ontwerp komen om tot realisatie te komen, zodat we gericht kunnen bijsturen…

Wat maakt Uw bijdrage uniek ?

Geen. Ik ben niet uniek, en zal mijzelf niet op de voorgrond plaatsen. Onze dorpen en gemeente moeten vooruit, en daartoe wil ik faciliteren. Waar nodig ben ik  het “gedragen gezicht”, maar dat hoeft voor mij niet per sé. Ik ben niet het politieke beest maar eerder een vrouw met een hart voor haar gemeente en inwoners.

Wat zou je doen mocht je politieke opdracht per onmiddellijk en definitief stoppen ?

Via mijn gezinssituatie weet ik maar al te goed wat het betekent om een volwassen kind te hebben met een beperking. De schrijnende situatie omtrent het zorgbudget, met de lange wachtlijsten, … daar wil ik mij voor inzetten.

En ook voor het ruime middenveld, zoals oudercomité en verenigingen en dies meer.

En weer wat meer tijd met mijn gezin…

Bedankt voor dit openhartig gesprek.

Categorieën:Uncategorized

Getagd als:

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s