Uncategorized

Wordt toegang tot Drongengoed beperkt?

Dit is een artikel wat verscheen op knesselaarsnieuws.net 21 december 2019, en is van de hand van Dhr. Jan Van de Casteele.

==========================================================================

Voor wandelaars en fietsers is de Drongengoedhoeve (kerngebied Drongengoed-Maldegemveld van het Landschapspark Drongengoed) prima bereikbaar. Voor bezoekers die minder mobiel zijn, minder tijd hebben, of sporadisch in de hoeve of op het terras bij een koffie of een trappist een klapke willen doen, is dat al eens problematisch. Kunnen die mensen er straks nog terecht zonder meer dan één kilometer te moeten stappen? Het bestuur van de vzw Vrienden van het Drongengoed maakt zich zorgen over overheidsinstanties die een en ander willen herschikken. De vzw pakt uit met een eigen voorstel.

Foto Hugo Vermeren

Het grootste bos- en natuurgebied van Oost- en West-Vlaanderen van maar liefst 700 hectaren beschikt slechts over één openbare randparking van slechts 35 plaatsen, nl. de Krakeelparking, op een boogscheut van het Jagershof en het Natuurreservaat Maldegemveld. Is dat problematisch?

Bij gebrek aan voldoende ruime randparkings wordt er in het Drongengoed – mede door de toename van het aantal bezoekers – dan ook geparkeerd langs dreven en smalle buurtwegen. Andere bosgebieden (Bulskampveld bvb.) hebben ruime openbare randparkings met honderden parkeerplaatsen, ook dichtbij de plek waar bezoekers voor of na hun wandeling graag iets consumeren.

Diverse studies bestudeerden die problematiek en wezen op de noodzaak om meer parkeerplaats te voorzien. We staan nog nergens. Nu is er sprake van een parkeerverbod in de toegangsdreef, zonder dat er parkeerplaats bijkomt. Wie wil weten hoe dat aanvoelt, moet maar eens een praatje slaan met de regulieren bezoekers.

Wat zou er veranderen?

Eerst even de situatie schetsen. Het Drongengoedgebied is inzake eigendom en beheer een kluwen, waar tal van organisaties betrokken zijn bij wat er kan en mag, of niet kan en niet mag (Agentschap Natuur en Bos van de Vlaamse overheid, de vzw Regionaal Landschap Meetjesland, de vzw Natuurpunt, het Agentschap onroerend goed (Vlaamse overheid), Toerisme Meetjesland (Oost-Vlaanderen), privé-eigenaars van hoeve, landerijen en bossen, de provincie Oost-Vlaanderen, de gemeenten Aalter en Maldegem, Defensie (federale overheid), de vzw Vrienden van het Drongengoed, en overkoepelende samenwerkingsverbanden zoals Landschapspark Drongengoed).

Het is vooral dat zogenaamde Landschapspark Drongengoed (een samenwerkingsverband tussen gemeenten, twee provincies, de Vlaamse overheid, middenveldorganisaties en verenigingen), dat dezer dagen lijkt te bepalen wat er met het Drongengoed en omgeving moet gebeuren. Het Landschapspark wordt bestuurd door een stuurgroep (beslissingen), die samenwerkt met een projectbureau (overleg, voorstellen) en werkgroepen.

Men ziet het daar groots. Aalter, Maldegem en Beernem (nogal optimistisch “stadjes” genoemd) zijn de “onthaalpoorten”, naast de “poortdorpen” Kleit, Ursel, Knesselare, Zomergem en Oedelem. (meer info lees hier en kijk hier). Wat men wil doen, wordt uitgewerkt in onthaalplannen per gemeente. In Knesselare focust het onthaalplan vooral op het ontsluiten van het binnengebied tussen Veldstraat en Looierijstraat (Molenstraat). Het onthaalplan Ursel focust dan weer op de herinrichting van de dorpskom

In het kader van het Strategisch Project Landschapspark Drongengoed werd een zogenaamd Onthaalplan opgemaakt.

Het werd in Kleit voorgesteld en begin januari gebeurt dat ook in Ursel (op de Nieuwjaarsreceptie op 5 januari). Stilaan wordt duidelijk hoe men de mobiliteit in het hele gebied (Drongengoed/Maldegemveld) wil aanpakken, en daar wringt nu het schoentje. In het plan wordt gepleit voor drie zaken:

 • de uitbreiding van de huidige noordelijke Krakeelparking (20 extra plaatsen bovenop de bestaande 35; totaal 55)
 • een nieuwe zuidelijke randparking van slechts 29 plaatsen ter hoogte van poort 4 (de toegang tot de taxibaan van het noordelijke vliegveld
 • In de toegangsdreef zou een parkeerverbod worden ingevoerd, terwijl op de hoeve de parkeermogelijkheid beperkt zou blijven tot de bestaande parkeerplaats met slechts een tiental plaatsen.

Vrienden van het Drongengoed buitenspel?

Dat er op die aanpak kritiek zal komen vanuit de omgeving en van andere gebruikers, lijkt evident.

Kritiek is er al in kringen van de vzw Vrienden van het Drongengoed. De voorbije 3 jaar maakte de vzw zich verdienstelijk met het organiseren van of de deelname aan projecten in het Drongengoedgebied (uitbouw streekbezoekerscentrum, toeristisch infopunt op de hoeve, kruidentuin, tentoonstellingsruimte, wandel- en fietsroutes, tentoonstelling Het geheim van Cuesta; een ideeënwedstrijd, logo, website …). De vzw wijst nog op de vele troeven en taken van het Drongengoed. Een greep uit het verleden:

 • ontmoetingsplaats voor wandelaars, fietsers en …. (sinds mensenheugenis)
 • het gemeentelijk info-centrum (2006)
 • het gemeentelijk bezoekerscentrum (Interreg-project 2006)
 • een atelier voor het pottenbakkerscollectief Cuesta (sedert 2001). Regelmatig worden er workshops georganiseerd
 • de permanente tentoonstelling ‘Het geheim van de Cuesta’ (Leader-project 2016)
 • de gemeentelijke kruidentuin en boomgaard (Interreg-project 2006)
 • uitvalsbasis van de vzw ‘Vrienden van het Drongengoed’.
 • tentoonstellingen en vieringen (week van de amateur-kunst, schilderijen, ANB, 11 juli-viering, toneelvoorstellingen en concerten, Week van het Bos)
 • uitvalsbasis voor natuurwandelingen (Natuurgidsen van het Drongengoed)
 • educatieve speelzone (Leader-project in uitvoering);

De vzw Vrienden van het Drongengoed betreurt ten zeerste niet te zijn opgenomen in het projectbureau voor het opmaken van het Onthaalplan Landschapspark Drongengoed. Volgens de vzw is de nieuwe mobiliteitsregeling die nu voorligt geen goede oplossing. Daar vraagt men op volgende plekken meer parkeeropties.

 • een ruimere zuiderparking (ten minste100 ipv  29 plaatsen) op of in de buurt van de weilanden van het Porcelijnegoed (voorzien in een protocol tussen ANB, Natuurpunt, Knesselare en Maldegem)
 • Een grotere noorderparking (Krakeelparking) en eventueel 50 extra parkeerplaatsen naast het Jagershof (toegang vliegveld)
 • Een bijkomende parkeergelegenheid voor een 30 wagens binnen de omwalling van de hoeve voor mensen met een beperking, voor senioren, voor deelnemers aan activiteiten op de site

De vzw vraagt dat het parkeerverbod in de toegangsdreef pas zou ingaan NADAT de parkeeropties zijn uitgebreid. Voorts vraagt men ook dat de dreef degelijk zou worden onderhouden.

Circulatieplan zoals het er volgens de vzw Vrienden van het Drongengoed zou kunnen uitzien, ALS er meer parkeergelegenheid komt

De vzw wil ook maatregelen in verband met de verkeerscirculatie. Men stelt voor (zie ook kaartje hierboven):

 • Het afsluiten voor gemotoriseerde verkeer van de Drongengoedweg vanaf poort 4 (toegangsweg Vliegclub Brugge, noordelijk vliegveld) tot aan het kruispunt met de Westvoordestraat (zie rode pijlen). De toegang zou er beperkt worden tot wandelaars, fietsers en ruiters. Voor wagens met bestemming Drongengoedhoeve, die senioren of minder mobiele mensen tot bij de hoeve brengen, zou via aangepaste signalisatie een uitzondering worden voorzien. Over hoe dat concreet zou moeten en kunnen gebeuren wordt nog verder overlegd.
 • Een parkeerverbod langs beide zijden van de volledige Drongengoedweg en de Pilkamweg, aangevuld met uitwijkstroken en verkeersremmers
 • Bijzondere aandacht voor fietsparkings eventueel met camera-controle op zonne-energie.
 • Meer controles door de overheidsdiensten
 • De gepaste signalisatie aanbrengen met een al eerder afgesproken bewegwijzering naar horecazaken in de buurt.

Voor onze mensen

De “ontmoetingsplaats”, zoals ze ontstond in de tijd dat er de boswachters woonden. Jeroom Leekens en gasten.

De belangrijkste kwestie lijkt dus die van het parkeren op het domein van de Drongengoedhoeve. De vzw Vrienden van het Drongengoed gaat niet akkoord met een status quo (10 plaatsen). “Het Drongengoed moet er ook zijn voor ouderen, voor minder mobiele mensen uit de streek. Die zullen het unieke gebied links laten liggen als ze op ten minste één kilometer van de hoeve moeten parkeren. De leefbaarheid van het beschermd monument (lees: de uitbating) is slechts mogelijk indien er ter plaatse een parkeerplaats is. “Heel de streek staat er op dat de Drongengoedhoeve een ideale ontmoetingsplaats zoals van oudsher moet blijven voor inwoners van de regio”, stelt de vzw. Om te verhinderen dat auto’s de rust verstoren rond de hoeve zelf, is het aangewezen deze parking te voorzien rechts voorbij de toegangspoort. De kleine bestaande parking (10 staanplaatsen) achter het hoofdgebouw van de hoeve wordt momenteel gebruikt door het horecapersoneel, de leden van hetpottenbakkerscollectief Cuesta en de medewerkers van de tentoonstelling, enz.

Ten slotte verwijst de vzw ook nog naar het mogelijks schenden van eerder gemaakte afspraken en overeenkomsten. Op vorige overlegmomenten met diverse instanties werd een consensus /princiepsakkoord bereikt over de uitbreiding van een 35 wagens binnen het domein.  “Pacta sunt servanda: afspraken moeten worden nagekomen”.

Commentaar

Een beetje cultuur, een babbel en een scheut zon. Mag het nog even? (Foto Paul V.)

In het kluwen van overheidsorganisaties is er altijd wel één organisatie die een oplossing bemoeilijkt, zo vernemen we. Mogen we ervan uitgaan dat de hogere beleidsinstanties in hun besluitvorming rekening houden met de concrete situatie ter plaatse? En met de noden van de doorsnee mensen? Op een unieke site moet het mogelijk zijn rekening te houden met diverse functies.

Voetnoot: wat kan wettelijk?

De aan te leggen parking op de Drongengoedhoeve, waar de vzw Vrienden van het Drongengoed naar vraagt, ligt binnen de afbakening van een beschermd monument. De Drongengoedhoeve werd op 21 augustus 2003 als monument beschermd. Het betreft ‘Drongengoedhoeve met stallingen, duiventoren, bakoven, poorten en omwalling‘. In toepassing van het decreet van 8 december 2017, houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, zijn er thans binnen de afbakening van een beschermd monument verruimde afwijkingsmogelijkheden. Het is dus mogelijk om in het belang van het voortbestaan van het erfgoed en ter verzekering van de leefbaarheid op een vlotte manier een parking te vergunnen.

Categorieën:Uncategorized

Getagd als:,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s