Uncategorized

Een ongewoon gesprek met god : Kris Ally

Hij hoeft niet dagelijks in het nieuws te komen, hij is niet de klassieke grote babbelaar, maar is liever actief sociaal bezig. Tijdens het gesprek met onze 7e schepen kwam diens politieke drijfveer dan ook veelvuldig bovendrijven : een brede ‘sociale interesse’. Mocht politiek niet langer deel uitmaken van zijn leven, zou hij zich bijvoorbeeld willen engageren voor lokale Urselse  verenigingen.

Als geboren en getogen Urselnaar met landbouwgenen volmaakte hij de studies van landbouwingenieur. Tijdens die studie ontsproot de brede sociale interesse (hoewel daar jammer genoeg geen foto-materiaal is van overgebleven). Kort na de studie volgde dan ook het huwelijksbootje, die hem naar Zomergem voer. Al snel nam hij daarna de Urselse ouderlijke boerderij over, en gaf ook advies omtrent milieutechnische en landbouwtechnische zaken aan collega’s landbouwers. In de nog resterende tijd was hij ook actief betrokken bij de ondertussen ter ziele gegane Pierlala-stoet.

Sinds 2006 zit Kris in de politiek : eerst als gemeenteraadslid,  vanaf 2012 als voorzitter van de gemeenteraad te Knesselare (Groep9910), en sinds 2018 als schepen van de fusie-gemeente Aalter (CD&V).

Als 7e schepen heeft Kris bevoegdheid over de volgende domeinen :

 • Leefomgeving en recyclageparken
 • Beroepsactieve bevolking (incl. land- en tuinbouw)
 • Energie, klimaat en duurzaamheid

Hoe vergaat het U als 7e schepen in de nieuwe gemeente ?

Hoewel ik voorheen geen schepen was en momenteel nog maar 19 maanden bezig ben, bemerk ik toch een andere manier van aanpakken. Het gaat er allemaal iets strakker aan toe. Daarenboven genieten we een sterk leiderschap, waardoor kordater beslissingen worden genomen. Er wordt minder getreuzeld, of geprobeerd om iedereen te vriend te houden.

Je hebt als grotere gemeente meer invloed en meer resultaat op andere en hogere niveau’s, bvb intercommunales, wat de gemeente dan weer ten goede komt.

Wat is Uw budgetbevoegdheid voor de uitgebreide beheersdomeinen waarvoor U verantwoordelijk bent ? Heeft U al een stempel kunnen drukken op het beleid ?

Mijn beheersdomeinen hebben veelal overlap binnen het college, duurzaamheid loopt bijvoorbeeld over alle domeinen heen, en de beslissingen worden steeds collegiaal genomen. Ik kan dan ook moeilijk aangeven hoe groot mijn budgetbevoegdheid is.

De initiatieven waar ik ondertussen bij betrokken ben geweest zijn :

 • Het PV-project waar we een 15-tal gebouwen gaan uitrusten met zonnepanelen, via burgerparticipatie.  Het geld dat we besparen gaan we dan weer gebruiken voor meerwaardeprojecten, bijvoorbeeld een asbestsanering aan een gebouw of  energiebesparende maatregelen aan bepaalde installaties.
 • Klimaat Adaptatie Plan (hierover verder meer); zie https://m.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200429_04940116
 • Het invoeren van de korte keten in de kinderopvang (samen met Kristof De Blaere); zie https://www.hln.be/in-de-buurt/aalter/goedkopere-kinderopvang-in-knesselare-en-ursel-met-dank-aan-de-fusie~aff5782c/. We drukken dit trouwens ook door in het aankoopbeleid van de gemeente
 • Het project “Klimrek” (vanuit Vilt “Vlaams Infocentrum Land- en Tuinbouw”), waarbij de impact van landbouw op het klimaat wordt onderzocht; zie https://www.vilt.be/klimaatscan-helpt-boeren-klimaatslimmer-te-worden. Dit is nog in volle ontwikkeling.
 • Uitrol van de Knesselaarse bermmeesters naar heel Aalter. Dit is trouwens een zeer groot succes : we zijn intussen van 45 bermmeesters meer dan 140 gegaan.
 • Informatie vergadering VLM “Vlaamse LandMaatschappij”, waarbij alle landbouwers werden uitgenodigd om kennis te maken met de voordelen van een overeenkomst voor botanisch beheer, voor soortenbescherming, voor aanleg en onderhoud van een perceelsrand, voor behoud van kleine landschapselementen, voor erosiebestrijding en voor verbetering van de waterkwaliteit. De opkomst was met 75 van de 90 actieve landbouwers dan ook een succes te noemen, én er bleek ook achteraf veel interesse om in de voorstellen in te stappen. Zie https://www.drongengoed.be/landbouw-en-natuur-komen-dichter-bij-elkaar-dank-zij-beheerovereenkomsten-van-de-vlaamse-landmaatschappij-vlm/
 • Samenwerking Tomorrow lab : duurzaamheid  en innovatie proberen verenigen in allerlei proefprojecten, zoals alles rond nieuwe (deel)mobiliteit, mobihubs, etcetera
 • En nog veel meer : implementatie snellaadstation EV, uitbouw Drongengoed, verduurzaming van de industriesites, buffervijver E40, groepsaankoop sanering stookolietanks, groepsaankoop regenwateropvang, herinrichting en uitbreiding containerpark Durmelaan, duurzame mobiliteit (autodelen), pakjesautomaat Veilige Have (om verkeer uit het centrum te halen)…

Eind April 2020 werd het Klimaat Adaptatie Plan van Aalter in de gemeenteraad goedgekeurd (https://m.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200429_04940116). Dit plan moet ons voorbereiden en beschermen op het steeds extremere klimaat. Hierbij lijkt de focus te liggen op hittestress, extremere regenval, en extremere droogte. De indicatie dat we naar zowat 70 hittedagen per jaar gaan is mij bijzonder bijgebleven. Hoe gaat dit precies in zijn werk ?

De doelstelling is om onze robuustheid tegen de effecten van de klimaatverandering te verhogen.

Hittestress, droogte in de zomer, en extreme regenval in de winter, zijn inderdaad de onderwerpen waarop we hebben gewerkt. Het Klimaat Adaptatie Plan is eerder een leidraad, dan dat het een oplijsting is van concrete projecten en investeringen.

Het kan bijvoorbeeld gebruikt worden om een aangepaste richtlijn te voorzien rond opvang en gebruik van regenwater of over zonneschermen bij nieuwbouw, verbouwing, het ontwerpen van wegen en parkings, of zelfs hele verkavelingen. Sowieso zijn de meeste richtlijnen moeilijk realiseerbaar als op-zichzelf-staande investeringen, en zullen dus veelal in samenspraak met bestaande of nieuwe initiatieven moeten worden meegenomen.

We blijven verder inzetten op gescheiden afvoer van regenwater en riolering, evenals sensibilisatie voor het opvangen, gebruiken, én ter plaatse infiltreren van regenwater (via wadi’s of regenopvangbekkens).

Er komt nog een tweede fase waarin we de vertaling zullen maken naar heel concrete projecten.

Ik begreep dat 25% van het Aalterse afvalwater nog gewoon in de gracht terechtkomt. Van alle huizen die wel zijn aangesloten op een riool blijken nog een groot deel hun regenwater samen met grijs/zwart-water in de riool te lozen.

Dat klopt. Aalter kon voor de fusie behoorlijk betere cijfers voorleggen, maar met de komst van Knesselare zullen we nog een inhaalbeweging moeten uitvoeren. Dat is veelal werk die niet echt zichtbaar is voor het grote publiek, maar bijzonder belangrijk voor zowel milieu alsook klimaatadaptatie : regenwater hoort zo min mogelijk via het rioleringsstelsel te verdwijnen, maar ter plaatse te blijven.

Er was recentelijk een dispuut op de gemeenteraad omtrent het al dan niet afvoeren van bronbemaling via riolen (cfr https://www.hln.be/in-de-buurt/aalter/elektriciteitskasten-opsmukken-of-water-op-bouwwerven-hergebruiken-wat-oppositie-ook-voorstelt-de-crem-en-co-zeggen-neen~af6ef0ff3/).

Uit verslag van de bewuste gemeenteraad (Laatste Nieuws)

Bronbemaling is een proces waarbij op verschillende plaatsen grondwater wordt opgepompt en via een leiding wordt afgevoerd, om plaatselijk en tijdelijk de grondwaterspiegel te verlagen. Dit kan nodig zijn om het waterpeil in de bodem van de bouwput zodanig te verlagen dat droog gewerkt kan worden onder andere bij het leggen van leidingen, rioleringsbuizen, het bouwen van kelders, ondergrondse parkeergarages enz.

Bronbemaling moet geval per geval worden bekeken. Soms heeft het zin om dat water op te vangen en te verdelen, in andere gevallen is dat nauwelijks werkbaar.

Hetgeen de oppositie hieromtrent voorstelde staat eigenlijk toch ook in de Klimaat Adaptatie Plan te lezen ?

Uittreksel Klimaat Adaptatie Plan p42

Het mag geen “window-dressing” zijn.  Het is veel belangrijker al het water van een werf in lokale grachten te krijgen, dan dat je een paar duizend liter opvangt voor eventuele afhaling.  Alle recente vergunningen zijn afgeleverd met retourbemaling en lokale grachten, dus niks naar rioleringen, maar altijd naar gescheiden stelsels, lokale grachten of infiltratie…

Hoe kan ‘robuustheid’ worden gemeten ? Het lijkt handig om vast te leggen waar we nu staan, te plannen waar we tegen wanneer willen geraken, zodat we tussentijds kunnen bijsturen.

Voor ‘robuustheid’ is dat moeilijk. Er zijn mij hieromtrent geen methodieken bekend. Voor bvb CO2-emissie worden er wel nullijnen afgebakend, en daarop kan je meten wat de evolutie is.

Via een briefje in onze brievenbus kregen we de vraag van een anonieme bewoner : komt er een wateropvangbekken in Ursel ?

Om overstromingen te voorkomen is er momenteel te Ursel geen opvangbekken voorzien. Er werd bijvoorbeeld bij de werken aan de Rozestraat en Vrekkemstraat (gestart onder Knesselare) reeds het nodige voorzien om water af te voeren naar de meersen ten zuiden van de Kruisstraat. Dit is een lager gelegen plek die we kunnen gebruiken als een soort overstromingsgebied. Daarnaast is er wel een project aan de gang in Molenkouter met een buffergracht aan de Kerkweg dat nu dicht bij uitvoering zit.

Samen met reeds eerder uitgevoerde werken, zou het dorp van Ursel voldoende moeten zijn beschermd tegen overstromingen bij stortvlagen of langdurige regen. We hebben dit gezamenlijk systeem eigenlijk nog niet deftig kunnen testen, aangezien we de laatste jaren geen echt natte winters meer hebben gekend.

Hoe gaan we ons wapenen tegen krachtiger stormen/orkanen, plagen, en exotische ziektes (bijvoorbeeld malaria).

Verhoogde windsnelheden en meer frequent voorkomen van stormen is inderdaad niet besproken geweest. Ook springhaanplagen of zo hebben we nooit besproken, en evenmin het mogelijks voorkomen van pakweg malaria. Als gemeente kan je hier trouwens misschien ook niet zoveel in betekenen ?

In het burgemeesterconvenant staat een beoogde verlaging van broeikasgasuitstoot tegen 2050. Is dat aspect geen onderdeel van het Klimaat Adaptatie Plan ?

Er staat nog een project aan te komen rond klimaatmitigatie.

Klimaatmitigatie bestaat uit maatregelen bedoeld om de omvang of snelheid van opwarming van de aarde te beperken. Over het algemeen bedoelt men met klimaatmitigatie het verminderen van de door mensen veroorzaakte de emissies van broeikasgassen (met name kooldioxide (CO2), methaan (CH4), lachgas (N2O) en fluorverbindingen zoals HFK’sPFK’s en zwavelhexafluoride). Naast het reduceren van broeikasgasemissies kan mitigatie ook plaatsvinden door het vergroten van de capaciteit van koolstofputten, zoals door herbebossing. Klimaatmitigatie kan de risico’s van de door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde aanzienlijk verminderen.

Bron :https://nl.wikipedia.org/wiki/Klimaatmitigatie

We weten dat de CO2-uitstoot vanaf de E40 hier de grootste boosdoener is, en het zal moeilijk zijn om daar enige impact op te hebben.

De industrie is ook een grote speler door productie en transport. Zijzelf zijn vragende partij om daarin hun rol te spelen, en zijn volop bezig met aanpassingen daarvoor. Bijvoorbeelde de installatie van een WarmteKrachtKoppeling bij Campina, en zonnepanelen bij Meat en More. Of via extra transport over water, eerste proefproject ook al gepasseerd  https://www.hln.be/in-de-buurt/aalter/igepa-laat-papier-voor-het-eerst-over-water-leveren-500-vrachtwagens-weg-uit-de-file~a445c59b/.  

Vilt publiceerde een artikel waarin men zich afvraagt wat het effect zou zijn van een reductie van 30% van de veestapel op de uitstoot van broeikasgassen en open ruimte. Beide aspecten zijn van belang voor zowel klimaatadaptatie als klimaatmitigatie. (zie https://www.vilt.be/kleinere-veestapel-beter-voor-klimaat-en-open-ruimte#:~:text=14.10.2019%20%22Kleinere%20veestapel%20beter%20voor%20klimaat%20en%20open%20ruimte%22&text=Als%20de%20veestapel%20in%20Vlaanderen,zetten%20in%20bos%20of%20natuurgebied.).

Sedert de jaren ‘80 is de rundveeveestapel sowieso al met 40% gereduceerd, door het lage economische rendement. We zien een afbouw, maar schaalvergroting bij de overblijvers.  Maar dus toch een totale reductie van 40%.  Ik verwacht dat deze evolutie nog een tijdje doorgaat. Zoals eerder aangegeven loopt via het Klimrek-project van Vilt het onderzoek om dit alles beter in kaart te brengen (https://www.standaard.be/cnt/dmf20200209_04841264).

Daarenboven moeten we ons altijd indachtig zijn dat dit een probleem is op wereldschaal : wat betekent onze bijdrage, wanneer er aan de andere kant van de wereld helemaal niets gebeurt (soms integendeel) ? Hierdoor is het soms moeilijk om draagvlak te vinden. En bovendien speelt de veesector een grote rol in het verwerken van nevenstromen tot hoogwaardige producten (bvb bierdraf, groentenafval en bietenpulp).

Een andere bevoegdheid is “Energie”. Welke acties zijn daar lopende ?

We willen enerzijds de productie van hernieuwbare energie verhogen. Zie de voorbeelden die ik eerder al aangaf.

Anderszijds willen we het eigen verbruik (dus van de gemeentelijke gebouwen) verlagen. Zo zullen we een feestzaal onder handen nemen die nu nog wordt verwarmd met elektriciteit. Het gemeentehuis en het sportpark blijken de grootste verbruikers te zijn, en die zullen we dan ook van naderbij bekijken.

De verledding van de straatverlichting is ook aan de gang, heeft een grote impact.

Daarnaast zijn er de lopende premies voor energieaudits, zonneboilers en warmtepompen bij renovaties.

Nog een andere bevoegdheid is “Beroepsactieve bevolking”. Welke impact verwacht U vanwege de Corona-crisis ?

We kunnen ervan uitgaan dat er over het algemeen een zware impact zal zijn, ook in Aalter. Dat is echter geval per geval te bekijken. Sommige bedrijven zijn quasi corona-ongevoelig, andere doen het zelfs iets beter, maar sommige zitten op hun tandvlees.

En nog een bevoegdheid is “Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu”. Sommigen vinden het jammer dat de groeninzameling 7 km verderop wordt georganiseerd.

Voor groenafval kan je inderdaad terecht in Knesselare of Aalter. We kunnen toch geen container zetten op elke hoek van de straat ? Bovendien hebben we in Aalter een schitterende accommodatie die alles zelf composteert tot VLACO-gekeurde compost die men gratis mag meenemen.

Er was eind juni enige ophef rond de tweede fase van de verkaveling aan de Saterstraat (rechtover  WZC Onderdale). De bewoners van de eerste fase werden via een nogal administratieve procedure geïnformeerd dat de bouwvoorschriften voor de nieuwe huizen anders zouden worden dan voorheen. Er zou bijvoorbeeld hoger mogen worden gebouwd dan voorheen was toegelaten.

Die ophef is mij ontgaan. Inspraak van de bevolking wordt hierbij georganiseerd volgens de gangbare procedures rond Ruimtelijke Ordening, dus via de openbare onderzoeken.

Als laatste vraag : wat is Uw unieke bijdrage aan het 7e schepenambt ?

(denkt even na) Een brede sociale interesse en voeling, gecombineerd met een diepgaande kennis van de landbouw en milieutechnische context.

Bedankt voor dit openhartig gesprek.

Categorieën:Uncategorized

Getagd als:,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s